Handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals zorgvuldig te handelen als zij vermoeden dat een kind thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Een meldcode bestaat uit 5 stappen en kent een aantal beslismomenten. Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zal het belang van het kind altijd de eerste overweging moeten zijn wanneer er beslissingen worden genomen die een kind raken. Om bij vermoedens van kindermishandeling te kunnen handelen in het belang van het kind is het essentieel dat kinderen in het hele proces van signaleren en de daaropvolgende beslissingen betrokken worden, dat wil zeggen dat er naar hun visie gevraagd en geluisterd wordt, dat hun mening meeweegt in beslissingen en dat zij informatie krijgen.

In dezeĀ handreiking over participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen.

error: Beschermde content